Yatırım sürecindeki girişimcilerin bilmesi gereken kavramlar

  • Internet dünyası
  • 28
  • Yorum yapılmamış
  • Semih

Anti-Dilution

Bir hissedarın şirketteki pay oranının azalmasına Dilution denir. Çoğunlukla, hisse satışı ve sermaye artırımına katılmama sonucunda meydana gelen bu durumda yatırımcı, kendisinden sonra gelecek pay sahiplerinin ekonomik gücü altında ezilmemek için sözleşmede bir Anti-Dilution maddesi talep eder. Bu durumun en bilinen örneği ise Facebook’un ilk dönemlerinde yaşanmıştı. Şirkete ilk yıllarda dahil olan bazı pay sahiplerinin, ilerleyen dönemlerdeki sermaye artırımlarına katılamamaları sonucunda hisse oranlarının ciddi boyutlarda erimeler meydana gelmişti. 

Due Diligence

Durum değerlendirme veya durum tespit süreci olarak da adlandırılan “due diligence”, yatırım yapma niyetinde olan bir kişi veya kuruluşun; doğru proje, iş fikri ve girişimciyi bulmak adına yaptığı pazar araştırmasında geçirdiği süredir. Durum değerlendirmesi kavramı, farklı sektörlerde farklı dinamikler göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği gibi, mevcut veya girilmesi planlanan sektörün risk ve avantajlarını değerlendirmek için de kullanılabilir.

Initial Public Offering (IPO)

Daha önceden hisse senetleri borsada işlem görmemiş olan bir şirketin ilk kez halka arz edilmesi olarak adlandırılabilir. Genellikle ileri düzey girişimler için geçerli olan bir durum olmakla birlikte, taşıdığı büyük potansiyel sayesinde bu aşamaya gelmiş şirketler “Private Equity” yani özel sermaye sahiplerinin ilgi alanında yer alırlar.

Joint Venture

Birden fazla kişinin bir araya gelerek herhangi bir girişim, yatırım süreci veya proje etrafında, farklı hisselere sahip olarak kurdukları ortaklık türüdür. Örnek olarak; iki farklı sektördeki şirketlerin farklı bir iş alanına adım atarken kurdukları anonim ortaklık da denilebilir. İş ortaklığı veya konsorsiyumdan en büyük farkı, tarafların adi ortaklık olarak hareket etmelerindense, yeni bir şirket kurarak aksiyona geçmeleridir.

Merger

Şirket evliliği olarak da adlandırabileceğimiz bu terim, birden fazla şirketin birleşerek yeniden yapılanmaları anlamına gelir. Genellikle gönüllü olarak gerçekleştirilen bu eylem, en az iki şirketin güçlerini birleştirmesi sonucunda, daha büyük bir duruma gelmesine yardımcı olur.

Preferred Stock

İmtiyazlı hisse anlamına gelen ifade, ortaklık sözleşmesinde yer alan bir hüküm ile, ilgili yatırımcı veya girişimciye temettü ödemesi, rüchan hakkı kullanımı, oy hakkı gibi konularda ayrıcalık sağlayan bir takım senet ve haklardır. Bazı kesimler tarafından altın hisse olarak da adlandırılan bu terim, sermaye ortağına nispeten düşük bir yüzde tanısa da, şirket kararlarından söz sahipliği avantajı sağlıyor.

Private Equity

Büyüme trendine giren ve daha da büyük potansiyel taşıyan girişimlere sağlanan fonlardır. Risk sermayelerinden daha büyük olup, finansal ortaklık düzeyinde, girişimin yanında olurlar. Genellikle halka arz edilme durumuna ulaşmış şirketler, özel sermayedarların ilgi alanına girer.

Seed Capital

Henüz gelişme aşamasında olan yeni bir girişimin ayağa kalkması için sağlanan finansal desteğe denir. Genellikle girişimin ilk evresinde alındığı için, aile, arkadaş gibi birinci dereceden yakınlardan geleni oldukça yaygındır. Sağlanan para nispeten az miktarda olsa da, genellikle fikir aşamasında olan bir girişimi ayağa kaldırmak için yeterli olacaktır.

Venture Capital

Sektörde sık kullanılan adıyla “risk sermayesi”, henüz yeni kurulmuş olan ve risk taşıyan girişimlere yapılan maddi yatırımlardır. Risk sermayedarları genellikle fikre değil, hayata geçmiş projelere yatırım yaparlar ve girişim büyüyüp, halka açılana kadar destekçileri olabilirler.

Business Valuation

Bir şirketin toplam piyasa değerinin tahmin edilmesi için  kullanılan prosedürlerdir. Değerleme, kuruluşun satışı veya yatırım alması sırasında net bir tablo çizmek açısından yararlı olabilmektedir. Değerleme sırasında; şirket çalışanları, karlılık, pazar değerlendirmesi gibi konular göz önünde bulundurulur.

Angel Investor

Gelecek gördüğü projelere herhangi bir sermaye fonu olmadan, kendi bireysel birikiminden yatırım yapan kişilerdir. Girişimcilere sadece maddi değil, network ve mentorluk anlamında da destek olurlar. Girişimlerden talep ettikleri yüzdelerin, diğer yatırımcıların bir kademe üzerinde olmasına rağmen, sektöre hakim bir melek yatırımcının tecrübe aktarımı, girişimcilerin kolay kolay bulamadığı bir değerdir.

Share Purchase Agreement

Türkçe’de “Hisse Alım Sözleşmesi” olarak adlandırılan bu ifade, yatırımcının şirketin mevcut hisselerinden bir kısmını alması durumunda  yatırımcı ile mevcut hissedarlar arasında hazırlanan bir sözleşme türüdür.

Shareholders Agreement

“Pay Sahipleri Sözleşmesi” olarak Türkçe’ye yerleşen kavram; yatırımın türü her ne olursa olsun, mevcut hisse sahiplerinin tümü veya bir kısmı şirkette kalmaya devam edeceği takdirde, yatırımcı ile girişimci arasında imzalanan sözleşmeye denir. Bu durumda mevcut hissedar, “exit” olmamış durumdadır yani tüm hisselerini satıp şirketten çıkmayacaktır.

Subscription and Shareholders Agreement

“İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi” dediğimiz terim, yatırımcıların şirkete hisse alımı yönteminin aksine, sermaye artırımı yoluyla girmelerinin ardından yatırımcının şirkete girişindeki koşulların düzenlenmesi prosedürüdür.

Azınlık Hakları

Yapılan yatırımın ardından şirketin azınlık haklarına sahip olacak kesimin haklarını koruyan sözleşmelerdir. Şirketteki hakları azınlık boyutunda olsa da, o kişinin onayı olmadan yapılamayacak işleri teminat altına alır.

Call Option / Put Option

Herhangi bir şirketin mevcut hissedarlarından birinin veya belirli bir bölümünün, belirli bir zaman diliminde, bazı koşullar dahilinde, diğer pay sahiplerine, kendi hisselerini satma hakkına Put Option denir. Bu durumun tam terine ise Call Option denmektedir ki, diğer hissedarlar veya hissedar grubunun satın alma hakkına verilen isimdir.

Right of First Refusal

Şirket içerisindeki bir pay sahibinin kendi hisselerini satmadan önce, diğer taraflara da bunu aynı koşullarda teklif etme zorunda olmasına verilen addır. Bu doğrultuda, diğer hissedarlar bu hisseleri almak istemedikleri taktirde, hisseler üçüncü parti kişilere satılmak durumunda kalır.

Drag Along / Tag Along Right

Şirketteki hisse sahiplerinden biri kendi hisselerini satmaya niyetlendiğinde, diğer pay sahiplerini de hisselerini satmaya zorlayabilmesi durumudur. Aynı zamanda bu durum, şirketin tümünü satın alma niyetinde olan bir başka şirketten teklif geldiği zaman, tüm şirketin blok olarak satılmasına yardımcı olur.

Exit

Bir girişimcinin ve yatırımcının, istediği boyutlarda bir yatırıma ve geri dönüşe ulaşmasının ardından girişimden ayrılması “Çıkış” yapması manasına gelen terim. Hali hazırda birçok girişimci yatırımcı turuna çıktığı zaman, başarılı çıkışlar yapmış olanlarını tercih etmektedir. Bazı durumlarda ise girişimci ve yatırımcı çıkış kararını ortak olarak alıp, girişimlerini başka bir iştirak satmaya karar verebilir.

Internet dünyası hakkında daha fazlası burada!

KAYNAK: http://eticaretmag.com/yatirim-surecindeki-girisimcilerin-bilmesi-gereken-terimler/

Bir yanıt yazın

Yazar: Semih